ביוב ומים

ביוב ומים

משרדנו עוסק במשך שנים רבות בסוגיות משפטיות הקשורות לתשלומים בגין הקמת מערכות מים וביוב ותחזוקתן, אספקת מים, אגרות ביוב, היטלי ביוב וטיפול בקיום הוראות שונות החלות על ספקי המים ועל עסקים. מדובר בתחום מורכב שבו חלים שינויים חקיקתיים רבים ותדירים ומעטים מתמצאים בו.

מתעוררת סוגיות שונות הקשורות לרשות המים, למשרד להגנת הסביבה, למשרד הבריאות ורשות המים ולרשויות מקומיות.

למשרדנו ניסיון עשיר בטיפול בדרישות של גופים אלו בבעיות הקשורות לטיפול
בשפכים, טיפול בשפכי תעשיה, טיפול בשפכי רפתות, רשיונות להספקת מים, שימוש במי קולחין, זיהום מקורות מים, דרישות איכות של מים, חיובים בהיטלי ביוב ובאגרות ביוב, תעריפי מים מסוגים שונים, דרישות כלפי אגודות מים וסוגיות רבות נוספות.