מאמרים

קביעת הועדה למניעת ניגוד עניינים בעניין ועד מקומי ואגודה שיתופית

30/4/2015

הועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (להלן: "הועדה") חוותה דעתה ביום 3.2.15, בשאלה האם קיים ניגוד עניינים במקרה בו יו"ר הועד המקומי בישוב מכהן גם כיו"ר האגודה הקהילתית באותו ישוב. להלן עיקרי ההחלטה וחוות דעתנו באשר להשלכותיה והתנהלות לאורה:

 

חוות דעת הועדה

  1. הועדה, שהיא ועדה מייעצת הפועלת לפי הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות, קיבלה פנייה מטעם עו"ד יוסף פריטל עזריה (להלן: "העותר"), חבר הועד מקומי בקיבוץ איילון שבתחום מ.א. מטה אשר, ובה טענות בדבר הימצאות מר עמי בלנק, המכהן בתפקיד יו"ר הועד המקומי בקיבוץ, במצב של ניגוד עניינים מוסדי (כלומר – לא ניגוד עניינים עקב מצב אישי מיוחד של מר בלנק), וזאת נוכח כהונתו המקבילה בתפקיד יו"ר האגודה הקהילתית, "חורש איילון – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ" (להלן: "האגודה") והועד המקומי, בישוב.
  2. טענות העותר הרלוונטיות לענייננו:

2.1. מר בלנק מצוי במצב של ניגוד עניינים מוסדי נוכח כהונתו המקבילה בתפקידי יו"ר הועד המקומי והאגודה.

2.2. מקורו של ניגוד העניינים של מר בלנק בהסכם שנחתם בין הועד המקומי לבין האגודה, שני גופים אשר הוא עומד בראשם, המסדיר אספקת שירותים והתחשבנות. עפ"י ההסכם נקבע כי האגודה תספק לועד המקומי אירועי תרבות ושירותי גינון, וכן נקבע הסדר הסתייעות הועד המקומי בשירותים משפטיים שוטפים.

2.3. עוד נטען כי מר רוני גרופי, גזבר הועד המקומי, מצוי בניגוד עניינים מוסדי בשל העובדה שהוא משמש במקביל לתפקידו כגזבר הועד המקומי גם כמנהל הקהילה של האגודה, תפקיד אותו הוא ממלא בשכר.

3.עמדת יועמ"ש המועצה האזורית מטה אשר:

3.1. עמדת יועמ"ש המועצה האזורית הייתה כי העובדה שמר בלנק מכהן בשני התפקידים המקבילים, אין בה, כשלעצמה, כדי להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים.

3.2. הנימוקים: לאור העובדה כי האינטרסים של הועד המקומי והאגודה הם ברובם אינטרסים משותפים ולאור זאת שההסכם אינו מעניק למר בלנק רווח אישי כלשהו.

4. עמדת יועמ"ש הועד המקומי והאגודה:

4.1. גם לדעת יועמ"ש הועד המקומי והאגודה אין חשש לקיומו של ניגוד עניינים בתפקידים המקבילים.

4.2. נימוקיו: אין יחסי כפיפות ובקרה בין הועד המקומי לאגודה; שני הגופים הוקמו ופועלים למטרה זהה – מתן שירותים וביצוע פעילות קהילתית בישוב, שירותים המשלימים זה את זה; שני הגופים משרתים את תושבי הישוב כולו; תקציבי שני הגופים נפרדים; כספי המסים משולמים עפ"י דינים שונים וכתוצאה מכך הגופים אינם מתחרים ביניהם על תקציבים; המחוקק קבע אפשרות של זהות פרסונאלית במקרה דומה עפ"י סעיף 91(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958, לפיו קיים הסדר של זהות ועדים בין חברי הועד המקומי לבין חברי ועד הקיבוץ (האגודה השיתופית החקלאית בישוב).

4.3. על אף האמור, דעת יועמ"ש הועד המקומי והאגודה היא כי על יו"ר הועד המקומי וחבריו המכהנים באגודה, להימנע לטפל בעניינים הקשורים לתהליכי בחירת הספקים לועד המקומי, מקביעת תנאי ההתקשרות וחתימה על הסכם התקשרות עימו...

5. חוו"ד הועדה למניעת ניגוד העניינים:

5.1. הסכם השירותים בין הועד המקומי לאגודה מעמיד את יו"ר הועד המקומי שהוא גם יו"ר האגודה במצב של ניגוד עניינים מוחלט, שכן לא רק כריתתו אלא גם ביצועו השוטף עלולים לגרום למחלוקות בין הועד המקומי לבין האגודה. מחלוקות כאלה יכולות להתעורר ביחס לסוג השירותים הניתנים, להיקפם, לטיבם, לגובה התשלום, למועדיו ועוד.

5.2. במקרה הספציפי קיימים הסדרים בהסכם השירותים בין הועד המקומי לבין האגודה, המגבירים את הקושי בכל הנוגע לניגוד העניינים המתעורר עקב הכהונה הכפולה:

5.2.1.   קבוע בהסכם הסדר לפיו שני הגופים נעזרים בשירותים משפטיים של אותו יועמ"ש, ומלשון ההסכם נובע כי האגודה היא שבוחרת אותו, לרבות בכל הנוגע לעסקאות בין שני הגופים.

5.2.2.   ההסכם אינו נוקב בסכומים בקשר לשירותים שתספק האגודה לועד המקומי  – הדבר מעלה חשש כי הועד המקומי נמנע מלקבל החלטה בעניין זה עקב ניגוד העניינים של העומד בראשו והוא משאיר עניין זה לשיקול דעתה המוחלט של האגודה.

5.2.3.   העובדה שההסכם מתחדש מדי שנה באופן אוטומטי.

5.3. לאור האמור, הועדה סברה כי המצב בו שרוי אדם אחד העומד בראשם של שני גופים, שאחד מהם הוא לקוח, והשני הוא ספק שירותים מרכזי, ושאין ביניהם זהות אינטרסים מלאה, הוא מצב מובהק של ניגוד עניינים.

5.4. יתרה מכך, הועדה סברה כי נוכח הוראות הסכם השירותים אותו יו"ר מצוי בניגוד עניינים אינטנסיבי ותדיר, לפיכך אין מקום שימשיך לכהן בשני הגופים בו זמנית, ועליו לבחור בגוף אחד בו הוא מעוניין להמשיך לכהן.

 

התייחסותנו:

6. הועדה, כאמור, הינה ועדה מייעצת, המוסמכת לחוות דעתה בשאלות הנוגעות לניגודי עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות בלבד – על כן היא נמנעה מלהביע את דעתה בשאלת הימצאותו של גזבר הועד המקומי בניגוד עניינים בשעה שהוא ממלא את תפקיד מנהל הקהילה.

7. חוות הדעת של הועדה נועדו להנחות את נבחרי הציבור כיצד עליהם לפעול על מנת להימנע מניגוד עניינים - הועדה היא ועדה מייעצת בלבד אין לה סמכויות להפסיק כהונת נבחרים, להורות על ביטול חוזים או העברות כספים.

8. עם זאת, על אף מגבלות הסמכות שלעיל, אין לזלזל בקביעות העקרוניות והמהותיות של הועדה אשר יכולות לשמש בסיס, במקרים המתאימים, לנקיטת צעדים על ידי הגורמים המוסמכים על פי חוק על מנת למנוע ניגוד עניינים, גורמים כגון משרד הפנים המופקד בין השאר על הפיקוח על הרשויות המקומיות.

9. במקרה הנדון חוות דעת של הועדה הועברה לרשם האגודות השיתופיות ולמשרד הפנים לכל טיפול שימצאו לנכון, ואנו מניחים כי אלו יחוו דעתם בסוגיה זו ויוציאו הנחיות בהתאם.

10. באשר לשאלה הנדונה, מדובר בסוגיה עקרונית שטרם נידונה בפסיקה. חוות הדעת של הועדה, אשר קבעה חשש לקיומו של ניגוד עניינים בכהונה בתפקיד יו"ר הועד המקומי ובמקביל בתפקיד יו"ר האגודה, דנה ספציפית במקרה בו הסכם השירותים בין הועד המקומי לאגודה כלל הסדרים אשר יצרו והיוו דלת פתוחה לפעולות בניגוד העניינים והגבירו את החשש בעניין זה. לאור הסדרים אלה, המפורטים  לעיל, סברה הועדה כי ניגוד העניינים הינו אינטנסיבי ותדיר ואין מקום להמשיך את הכהונה הכפולה. יתכן לו שני הגופים היו פועלים כל אחד בתחומים שונים, בלי סינרגיה ביניהם, חוות הדעת הייתה שונה.

11. לסיכום, לאור כל זאת: יש לשקול להמתין לקבל את עמדת משרד הפנים ו/או רשם האגודות השיתופיות לעניין. כמו כן, יש לשים לב כי חוות הדעת אינה קובעת באופן גורף כי כל כהונה כפולה כאמור הינה אסורה לחלוטין, הכל בהתאם לעובדות המקרה הספציפי, ההסכמים בין הועד המקומי לאגודה ולפעולות שננקטות על מנת לנטרל את החשש לביצוע פעולות בניגוד עניינים, ועל כן, מומלץ לשנת 2015 להיערך בהתאם עם הסכמים, מקום בו העניין רלוונטי ואפשרי, באופן בו הועד המקומי יתקשר בנפרד מול ספק צד שלישי, במקום מתן שרות באמצעות האגודה הקהילתית.