מאמרים

חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

8/4/2014

חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 (להלן: "החוק"). מכוח החוק הותקנו התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח - 1998 (להלן: "התקנות"). על פי דברי ההסבר להצעת החוק, החוק נועד "להוקיע את ההטרדה המינית בכל הקשר שהוא ולגבי כל אדם ולהגביר את המודעות הציבורית לחומרת התופעה, תוך חינוכו של הציבור הרחב לכיבוד הזולת".

סעיף 4 לחוק קובע את האיסור בדבר הטרדה מינית והתנכלות: "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו." סעיפים 5 ו-6 לחוק קובעים כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות ועבירות פליליות, אשר דינן עד שנתיים / שלוש שנים מאסר (בהתאמה). עוד נקבע כי ביהמ"ש רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי עד 120,000 ₪, ללא הוכחת נזק.

החוק והתקנות, בין היתר, מטילים על מעסיקים חובה לפעול למניעת הטרדה מינית ו/או התנכלות במקום העבודה. יצוין כי הוראות החוק לעניין מעביד ועובד חלות בשינויים המחויבים גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כח אדם.

להלן יפורטו חובות המעסיק על פי החוק והתקנות:

1. אחריות כללית: סעיף 7(א) לחוק קובע כי "מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות  במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה". לשם מילוי חובותיו, כאמור, ככלל מחויב המעביד:

1.1   לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה.

1.2   לפעול לבירור התלונה.

1.3   לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות אשר נודעו לו.

1.4   לעשות ככל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים.

1.5   לעשות ככל שביכולתו על מנת לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן.

 

2. יידוע העובדים: בפרט נדרש המעסיק להביא לידיעת כל העובדים במקום העבודה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק, להבהיר לעובדים מהן חובותיו של המעסיק לפי החוק ולדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית והתנכלות, באופן הבא:

2.1   מעסיק אשר מעסיק מעל 25 עובדים:

2.1.1     מחוייב לקבוע תקנון שבו: יובאו עיקרי החוק, יפורטו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית ו/או התנכלות ויפורטו דרכי הטיפול בתלונות, כפי שקבע המעסיק. התקנון יפורסם במקום בולט שהעובדים נחשפים לו.

2.1.2     המעסיק רשאי לאמץ את התקנון לדוגמה אשר פורסם בתוספת לתקנות, אמנם עליו לבצע בו את ההתאמות הנדרשות הנובעות מהיקף פעילותו של המעסיק, מסוג הפעילות, ממספר העובדים, משפתם, מהרכב כח האדם וכיו"ב.

2.1.3     במידה וחלות במקום העבודה הוראות הסדרי משמעת בעניין הנדון (ראה סעיף 4 להלן) – יפורטו בתקנון הוראות אלה.

2.1.4     על מעסיק שלא פרסם תקנון כאמור יוטל קנס בשיעור 1,400 ₪, וקנס בשיעור זהה לכל שבוע בו נמשכת העבירה.

2.2   מעסיק המעסיק 25 עובדים או פחות:

2.2.1     ימסור לכלל עובדיו עותק מהתקנון לדוגמא אשר פורסם בתוספת לתקנות. ו/או

2.2.2     יפרסם את התקנון במקום בולט שהעובדים נחשפים לו (במקרה שמקום העבודה כולל כמה סניפים - בכל אחד מהם).

3. פעילות הדרכתית והסברתית: מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות, שמארגן ארגון עובדים, אם אין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה. במידה והמעסיק מארגן הדרכות והסברות כאמור בעצמו – הוא אינו מחויב לכך.

4. התאמת הסדר המשמעת במקום העבודה: במידה וחל אצל המעסיק הסדר משמעת, המעסיק מחויב לקבוע בו כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות, או לחילופין, לקבוע הוראות בכתב לפיהן הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות חמורות.

5. העמדת החוק, התקנות והסדר המשמעת לעיון העובדים: מעסיק מחויב להעמיד לעיון עובדיו את הוראות החוק, התקנות והסדר המשמעת בעניין הטרדה מינית והתנכלות (במידה וקיים הסדר משמעת), ולמסור להם העתקים מהם על פי בקשה.

6.  מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה: מעסיק אשר עובדים תחתיו 10 עובדים או יותר, מחויב למנות ממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה (להלן: "הממונה"). מעסיק אשר עובדים אצלו פחות מ-10 עובדים רשאי לקבוע עצמו כממונה. בעניין זה יחולו ההוראות להלן:

6.1   במידת הצורך ימונה יותר מממונה אחד, בהתחשב בגודל העסק, מספר העובדים, פיזורם וכיו"ב.

6.2   ימונה, ככל שניתן, אדם המתאים למילוי התפקיד מבחינת כישוריו, נסיונו, מעמדו, יחסי האנוש שלו, בקיאותו בחוק, בתקנות, בתקנון ובהסדרי המשמעת (במידה וקיימים).

6.3   ככל שניתן, תמונה אישה.

6.4   במידה ונבצר מהממונה למלא תפקידו, ימונה לו ממלא מקום.

6.5   הממונה אינו חייב להיות עובד של המעסיק. במידה והוא עובד אצל המעסיק יכלל תפקידו כממונה בין תפקידיו.

6.6   תפקידי הממונה:

6.6.1          קבלת תלונות.

6.6.2          בירור התלונות לשם מתן המלצות בדבר הטיפול במקרה.

6.6.3          מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.

6.7   יובאו לידיעת כל עובד הפרטים אודות הממונה ודרכי הפניה אליו.

6.8   המעסיק יפעל להקל על גישת העובדים לממונה וייתן לממונה את התנאים הדרושים לו למילוי תפקידו.

6.9   ההוראות בדבר דרכי הגשת התלונה לממונה, בירורה ואופן הטיפול בה מפורטות בסעיפים 5-7 לתקנות.

לסיכום:

במאמר זה פירטנו את עיקרי החובות המוטלות על מעסיקים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. אי קיום הוראות החוק והתקנות, מעבר לחשיבות הציבורית והמוסרית שבענייין, עלול לחשוף מעסיקים לקנסות, ובמידה ותתבצע הטרדה מינית ו/או התנכלות במקום העבודה והמעסיק לא מילא אחר חובותיו, יהא הוא חשוף לתביעה אזרחית ואף לאחריות פלילית. לאור האמור – מומלץ למעסיקים לדאוג לקיום קפדני של הוראות החוק והתקנות, ובמידת הצורך לפנות לייעוץ משפטי בעניין.